میکروسکوپ های الکترونی

در میکروسکوپ های الکترونی بجای نور مرئی از تابش الکترون بر نمونه و تفسیر بازتابش الکترون برای مشاهده استفاده میشود و از آنجائیکه تابش الکترون به چشم خطرناک بوده بجای رویت مستقیم بازتابش از صفحه ای (فلورسنت) استفاده میشود که هنگام برخورد بازتابش الکترون به صفحه مذکور رنگ سفید و نقاطی که بازتابشی بدان نخورده مشکی رنگ باقی میمانند که با مشاهده این صفحه ، نمونه را مشاهده میکنیم.

الکترون‌‌ها از طول موج بسیار کوتاه‌تری نسبت به نور مرئی برخوردار هستند و این به میکروسکوپ‌‌های الکترونی اجازه می‌دهد تا تصاویری با وضوح بالاتر نسبت به میکروسکوپ‌‌های نوری استاندارد تولید کنند. میکروسکوپ‌های الکترونی می‌توانند برای بررسی نه تنها سلول‌های کامل، بلکه ساختار‌های درون سلول و اندامک‌های درون آن‌ها و ریزساختارهای فازی در مواد مهندسی نیز مورد استفاده قرار گیرند.

میکروسکوپ‌‌های الکترونی از نظر منبع نوری با میکروسکوپ‌‌های نوری متفاوت هستند زیرا با استفاده از پرتو الکترون‌‌ها به جای پرتو نور، تصویری از یک نمونه تولید می‌کنند. برای عبور پرتو‌های الکترونی، ستون‌های نوری این میکروسکوپ‌ها دارای سیستم خلا هستند، زیرا پرتوهای الکترونی در حضور سایر مولکول‌ها پایداری خود را از دست می‌دهند و می‌توانند با مولکول‌های گازی محیط وارد واکنش شوند، از این رو وجود خلا در مسیر عبور پرتوهای الکترونی موجب جلوگیری از هر گونه انحراف، افزایش قدرت تفکیک و مشاهده جزئیات بیشتر نمونه می‌شود.

میکروسکوپ های الکترونی به دو دسته کلی تقسیم می گردند :