دستگاه طیف سنج پلاسمایی  Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometer (ICP-AES) تکنولوژی آنالیز عناصر بر اساس طیف سنجی نشری بوده و در حقیقت یک دستگاه طیف سنجی است که با استفاده از القای الکترومغناطیسی (در دمای 6 تا 10 هزار درجه کلوین) توانایی تبدیل نمونه به حالت پلاسما و آنالیز با دقت و حساسیت بالا را در آزمایشگاه آنالیز شیمیایی فراهم می آورد. از دستگاه ICP برای آنالیز عناصر فلزی بخصوص فلزات سنگین و برخی نافلزات استفاده می شود.

گروه مهندسی عیار دستگاه طیف سنجی پلاسمایی ICP را از شرکت های معتبر امریکایی و اروپایی تامین می نماید .