کنترل دما

جهت کنترل دقیق دمای کوره و مذاب از پیرومتر استفاده می گردد . پیرومترها در مدل های تماسی و غیرتماسی عرضه می شوند . یکی از مدل های غیرتماسی ، استفاده از اشعه لیزر بوده که از دقت و سرعت بالایی برخوردار است . پیرومترها همچنین بر اساس دمای کاربرد و محل استفاده و نوع ماده نیز به دسته های متنوعی تقسیم می شوند . پیرومترهای ارائه شده در گروه مهندسی عیار از نوع غیرتماسی لیزری می باشند .