میکروسکوپ ابزاری است که می‌تواند تصاویر بزرگ شده از اشیا کوچک را تولید کند و به مشاهده‌گر اجازه می‌دهد نمای بسیار نزدیک از ساختار‌های بسیار کوچک را در مقیاس مناسب برای تحلیل و بررسی در اختیار داشته باشد.

بطور عمده میتوان میکروسکوپ ها را به دو نوع زیر تقسیم نمود و هر نوع خود دارای زیر دسته های دیگری میباشند.

۱- میکروسکوپ های نوری

  • میکروسکوپ نوری عبوری
  • میکروسکوپ نوری بازتابی

۲- میکروسکوپ های الکترونی

  • میکروسکوپ الکترونی روبشی
  • میکروسکوپ الکترونی عبوری