دستگاههای تست خواص شیمیایی مواد

 

گروه مهندسی عیار انواع دستگاههای تست خواص شیمیایی (آنالیز مواد) را ارائه می نماید که به تناسب جنس مواد و محصولات و محل کاربرد و استانداردهای مربوطه به دسته های زیر تقسیم می شوند :

 

  1. دستگاههای تست آنالیز فلزات اسپکترومتری (کوانتومتری)
  2. دستگاههای تست آنالیز XRF
  3. دستگاههای تست آنالیز فازی XRD
  4. دستگاههای تست جذب اتمی  Atomic Absorption
  5. دستگاههای تست آنالیز عناصر  Elemental Analyzer
  6. دستگاههای تست آنالیز عناصر پرتابل لیبز LIBS