گروه مهندسی عیار انواع دستگاههای تست خواص مکانیکی مواد را ارائه می نماید که به تناسب جنس مواد و محصولات و محل کاربرد و استانداردهای مربوطه به دسته های زیر تقسیم می شوند :

  • دستگاه تست کشش و فشار یونیورسال    Tensile & Compression Testing Machine
  • دستگاه تست ضربه    Impact Testing Machine
  • دستگاه تست خمش و بازخمش     Bending & Rebend
  • دستگاه تست سختی سنج یونیورسال    Universal Hardness Testing Machine
  • دستگاه تست میکروسختی سنج     Micro Hardness Testing Machine
  • دستگاه تست خزش گرم    Hot Creep Testing Machine
  • دستگاه تست خستگی اکسیال    Axial Fatigue Testing Machine