میکروسکوپ های الکترونی

میکروسکوپ های الکترونی رایج به دو دسته زیر تقسیم می گردند :

سری SEM

سری TEM

هر مجموعه بسته به نوع استفاده و دقت های مورد نظر از یکی از دستته های بالا جهت بررسی ساختار مواد خود بهره می برد .